embléma

LitoszFlóra Kft.

A LitoszFlóra Kft. több mint 20 éves szak­mai ta­pasz­ta­lat­ra ala­poz­va, 1999 de­cem­be­ré­ben kezdte meg mű­kö­dé­sét. Te­vé­keny­sé­gi kö­rünk­be el­ső­sor­ban a kör­nye­zet­vé­de­lem és a bá­nyá­szat tar­to­zik.

Bá­nyá­sza­ti ter­ve­ző mun­ká­ink a bá­nyá­szat tel­jes ver­ti­ku­mát fel­öle­lik, a bá­nya­te­lek fek­te­tés­től a mű­sza­ki üze­mi ter­ve­ken át a bá­nyá­sza­ti te­vé­keny­ség utá­ni táj­ren­de­zé­sig, mind kül­szí­ni, mind mély­mű­ve­lés­ben.

A kör­nye­zet­vé­de­lem te­rén kör­nye­ze­ti ha­tás­ta­nul­má­nyok, kár­el­há­rí­tá­si ter­vek mel­lett fog­lal­ko­zunk hul­la­dék­le­ra­kók ter­ve­zé­sé­vel, re­kul­ti­vá­ció­juk­kal, bio­gáz hasz­no­sí­tás­sal, il­le­gá­lis le­ra­kók fel­szá­mo­lá­sá­val stb.

Az új cég­ala­pí­tás mi­att a sze­mély­hez kö­tött szak­mai re­fe­ren­ciá­ink ko­ráb­bi évek­re is vissza­nyúl­nak, ezért szük­sé­ges­nek tart­juk a fel­ké­szült­ség iga­zo­lá­sá­hoz a sze­mély­hez kö­tő­dő szak­mai múl­tat is­mer­te­tő ön­élet­rajz be­mu­ta­tá­sát is.

A LitoszFlóra Kft. szak­mai re­fe­ren­ci­ái lé­nye­gé­ben a ve­ze­tő ter­ve­ző 1999 de­cem­be­rét kö­ve­tő idő­szak­ba eső szak­mai re­fe­ren­ciái­val azo­no­sak.

Ter­ve­ző sok­éves szak­mai ta­pasz­ta­lat­tal és jo­go­sult­ság­gal ren­del­ke­zik bá­nyá­sza­ti szak­ér­tői, fe­le­lős mű­sza­ki ve­ze­tői és mű­sza­ki el­len­őri kör­ben is.


web­lap: http://li­tosz­flo­ra.hu/, email: li­tosz­flo­ra@li­tosz­flo­ra.hu
pos­ta­cím: 7625 Pécs, Pá­los dűlő 2.
te­le­fon: (72) 510 945, mo­bil­te­le­fon: (30) 2177 508
állapotSkype: li­tosz­flo­ra