embléma

LitoszFlóra Kft.

TER­VE­ZŐ SZE­MÉ­LYES SZAK­MAI RE­FE­REN­CI­ÁI (1997–től)

Az új cég­ala­pí­tás mi­att a sze­mély­hez kö­tött szak­mai re­fe­ren­ciá­ink ko­ráb­bi évek­re is vissza­nyúl­nak, ezért szük­sé­ges­nek tart­juk a fel­ké­szült­ség iga­zo­lá­sá­hoz a sze­mély­hez kö­tő­dő szak­mai múl­tat is­mer­te­tő ön­élet­rajz be­mu­ta­tá­sát is.

A LitoszFlóra Kft. szak­mai re­fe­ren­ci­ái lé­nye­gé­ben a ter­ve­ző 1999 de­cem­be­rét kö­ve­tő idő­szak­ban vég­zett szak­mai re­fe­ren­ciái­val azo­no­sak. A meg­bí­zó­kat dőlt betű jelzi, az idő­be­li sor­rend for­dí­tott (elöl a fris­seb­bek).

 1. Bá­ta­apá­ti NRHT I–K1 tá­ro­ló­kam­ra fel­ha­gyá­sa mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció (köz­re­mű­kö­dés) (RHK Kft.)
 2. Bá­ta­apá­ti NRHT le­zá­rá­si kon­cep­ció fe­lül­vizs­gá­la­ta, Bá­ta­apá­ti NRHT kon­cep­ció­terv (RHK Kft.)
 3. Bá­ta­apá­ti NRHT bő­ví­té­si kon­cep­ció fe­lül­vizs­gá­la­ta, Bá­ta­apá­ti NRHT kon­cep­ció­terv (RHK Kft.)
 4. Bá­ta­apá­ti NRHT 3. vizs­gá­la­ti kamra, tor­lasz­tói zá­ró­du­gó ki­vi­te­li terv (köz­re­mű­kö­dés) (RHK Kft.)
 5. Pécs, Ka­ro­li­na kül­fej­tés ki­vi­te­li Mű­sza­ki Üze­mi Ter­vé­nek mó­do­sí­tá­sa (Bá­nya­va­gyon–hasz­no­sí­tó Non­pro­fit Köz­hasz­nú Kft.)
 6. Komló an­de­zit­bá­nya bá­nya­te­lek­bő­ví­tés, védő és ha­tár­pil­lér mé­re­te­zés (Kőka)
 7. Pel­lérd lösz­bá­nya bá­nya­be­zá­rá­si terv
 8. Bá­ta­apá­ti NRHT I–N1 és I–N2 tá­ro­ló­kam­rák tér­ki­kép­zé­sé­nek mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja (RHK Kft.)
 9. Bá­ta­apá­ti NRHT I–N1 és I–N2 tá­ro­ló­kam­rák mű­sza­ki gát­rend­sze­ré­nek mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja (köz­re­mű­kö­dés) (RHK Kft.)
 10. Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei­nek Ak­tua­li­zált Mű­sza­ki Le­írá­sa (AML) (RHK Kft.)
 11. „Be­re­mend mészkő – lö­szös agyag” véd­ne­vű bánya Mű­sza­ki Üze­mi Terv ké­szí­té­se 2018–2022 évek­re (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 12. Pel­lérd I. (VII. üzem) – Lösz, to­váb­bi szü­ne­tel­te­té­sé­nek, il­let­ve be­zá­rá­sá­nak vizs­gá­la­ta, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az M60–as meg­hosszab­bí­tá­sát szol­gá­ló au­tó­út nyom­vo­na­lá­ra (Me­csek­érc Zrt.) (fo­lya­mat­ban)
 13. CPK–H–018/M6 számú, Decs Almás–oldal véd­ne­vű cél­ki­ter­me­lő­hely táj­ren­de­zé­se (Col­as Hun­gá­ria Zrt.)
 14. Vác I. – mészkő, ho­mok­kő Mű­sza­ki Üze­mi Terv Mó­do­sí­tás 2017–2018 (Duna–Dráva Ce­ment Kft. Váci Gyár)
 15. „Pál­há­za I. – per­lit, ri­o­lit­tu­fa” véd­ne­vű bánya 2015. no­vem­ber 9–én be­kö­vet­ke­zett sú­lyos üzem­za­var hely­re­ál­lí­tá­sa (szak­vé­le­mény, Per­lit–92 Bá­nyá­sza­ti és Fel­dol­go­zó Kft.)
 16. Pel­lérd I. (VII. üzem) – Lösz, Szü­ne­tel­te­té­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv 2016–2018 (Me­csek­érc Zrt.)
 17. A Köm­lő­di ut­cai zá­por­tá­ro­zó és víz­mo­sás­kö­tést szol­gá­ló ví­zi­lé­te­sít­mé­nyek épí­té­se Meg­va­ló­su­lá­si Do­ku­men­tá­ció (Paks Vá­ros Ön­kor­mány­za­ta)
 18. „Mánfa I. – Bu­da­fai Kő­fej­tő – Ho­mok­kő­bá­nya” Mű­sza­ki Üze­mi Terv Mó­do­sí­tás 2013–2017 (Me­csek­er­dő Zrt.)
 19. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyek, I–K2 kam­rá­ban lé­te­sí­ten­dő vas­be­ton me­den­ce és a be­tá­ro­lást ki­szol­gá­ló ins­tal­lá­ci­ók ki­vi­te­li ter­vei­nek el­ké­szí­té­se (Fá­bi­án és Fá­bi­án Kft.)
 20. Bá­ta­apá­ti, Hilda–völgyi Hu­musz­de­pó Ta­laj­vé­del­mi In­téz­ke­dé­si Terve (SOM System Mér­nö­ki Iro­da Kft.)
 21. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei­nek; Tá­ro­ló­kam­ra és vas­be­ton me­den­ce sza­ka­szolt le­zá­rá­sa ter­vei­nek az el­ké­szí­té­se (Fá­bi­án és Fá­bi­án Kft.)
 22. Bá­nyá­sza­ti szak­ter­ve­zői köz­re­mű­kö­dés a Bá­ta­apá­ti NRHT I–K3 és I–K4 tá­ro­ló­kam­rák tér­ki­kép­zé­si ki­vi­te­li ter­vei­nek el­ké­szí­té­sé­ben (Kő­mé­rő Kft.)
 23. „Be­re­mend Mészkő – Lö­szös agyag” véd­ne­vű bá­nya­te­lek kör­nye­zet­vé­del­mi en­ge­dé­lyé­nek ki­egé­szí­té­se, ás­vány­va­gyon vál­to­zás meg­ha­tá­ro­zá­sa (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 24. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei Ak­tua­li­zált mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­já­nak el­ké­szí­té­se (Fá­bi­án és Fá­bi­án Kft.)
 25. Urán­ipa­ri bá­nya­tel­kek meg­osz­tá­sa mű­sza­ki do­ku­men­tá­ció ké­szí­té­se. (Me­csek–Öko Zrt.)
 26. A Be­re­men­di agyag­bá­nyá­ban ta­laj­me­cha­ni­kai fel­tá­rá­sok, ré­zsű­ál­lé­kony­ság vizs­gá­lat a bá­nya­fa­lak ál­lé­kony­sá­gá­nak el­len­őr­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 27. Mű­sza­ki Üze­mi Terv ké­szí­té­se 2015–2025 évek­re Nagy­har­sány Bá­nya­üzem­ben (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 28. „Be­re­mend Mészkő – Lö­szös agyag” véd­ne­vű bá­nya­te­lek Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Ter­vé­nek át­dol­go­zá­sá­ra (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 29. Vác Bá­nya­üzem Mű­sza­ki Üze­mi Terv 2013–2023 (GM–Pro Kft.)
 30. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szí­ni és fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei­nek mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja, 4. mó­do­sí­tás (ve­ze­tő ter­ve­ző) (Me­csek­érc Zrt.)
 31. Be­re­men­di Kő­bá­nya Mű­sza­ki Üze­mi Terv 2013–2015 (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 32. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szí­ni és fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei­nek mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja, 3. mó­do­sí­tás (ve­ze­tő ter­ve­ző) (Me­csek­érc Zrt.)
 33. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szí­ni és fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei­nek mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja, 2. mó­do­sí­tás (ve­ze­tő ter­ve­ző) (Me­csek­érc Zrt.)
 34. Bu­da­fai med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Terve 2009–2021 (BVH Zrt.)
 35. A KŐKA Kft., Me­csek­kő Me­cse­ki Bá­nya­üze­mek, ás­vány­va­gyon fe­lül­vizs­gá­lat el­ké­szí­té­se (Kőka Kő– és Ka­vics­bá­nyá­sza­ti Kft.)
 36. A Nyu­gat–me­cse­ki urán­érc bá­nyá­szat kül­szí­ni és föld­alat­ti lé­te­sít­mé­nyei meg­va­ló­sít­ha­tó­sá­gi ta­nul­má­nyá­nak (I. fá­zis) ki­dol­go­zá­sá­ban való köz­re­mű­kö­dés. (Me­csek­érc Zrt.)
 37. Az M6–os au­tó­pá­lya Szek­szárd–Bá­ta­szé­ki sza­ka­sza cél­ki­ter­me­lő­he­lyei­nek táj­ren­de­zé­se (Col­as Zrt.)
 38. A Nyer­ges­új­falu 0156/2 hrsz. alatt ta­lál­ha­tó med­dő­há­nyó meg­szün­te­té­sé­nek Mű­sza­ki Üze­mi Terve (Hol­cim Zrt.)
 39. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szí­ni és fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei­nek mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja, 2. mó­do­sí­tás (ve­ze­tő ter­ve­ző) (Me­csek­érc Zrt.)
 40. Be­re­men­di Kő­bá­nya Mű­sza­ki Üze­mi Terv 2011–2015 (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 41. Geo­tech­ni­kai szak­ér­tői je­len­tés Nagy­har­sány Bá­nya­üzem­ben (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 42. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szí­ni és fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyek II. ütem ki­vi­te­li terv, Tech­no­ló­gi­ai ter­vek (köz­re­mű­kö­dés) (Me­csek­érc Zrt.)
 43. A Bá­ta­apá­ti NRHT fel­szí­ni és fel­szín alat­ti lé­te­sít­mé­nyei­nek mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja, mó­do­sí­tás (ve­ze­tő ter­ve­ző) (Me­csek­érc Zrt.)
 44. A Gyü­ké­si (Cze­rék­völ­gyi) med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv (Bá­nya­va­gyon–hasz­no­sí­tó Kft.)
 45. Nagy­bá­nya­ré­ti (Ké­nes úttól É–ra) med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv (Bá­nya­va­gyon–hasz­no­sí­tó Kft.)
 46. Bé­tai kö­tél­pá­lya le­adó ál­lo­más Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv (Bá­nya­va­gyon–hasz­no­sí­tó Kft.)
 47. György–akna volt üzem­te­rü­let ren­de­zé­se, új­ra­hasz­no­sí­tása, Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv (Bá­nya­va­gyon–hasz­no­sí­tó Kft.)
 48. Pécs­új­he­gyi Szén­elő­ké­szí­tő volt üzem­te­rü­let ren­de­zé­se, új­ra­hasz­no­sí­tása, Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv (Bá­nya­va­gyon–hasz­no­sí­tó Kft.)
 49. Nagy­har­sá­nyi Mű­sza­ki Üze­mi Terv 2010–2014. (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 50. Hilda–völgyi Hu­musz­de­pó in­téz­ke­dé­si terv (Me­csek­érc Zrt.)
 51. A Vér­te­si Erő­mű Zrt. Orosz­lá­nyi Zagy­te­ré­nek Re­kul­ti­vá­ci­ós Terve (Me­csek–Öko Zrt.)
 52. „Komló II. (Kom­lói bánya) – an­de­zit” véd­ne­vű bá­nya­te­lek Bá­nya­te­lek Mó­do­sí­tá­si Do­ku­men­tá­ció (KŐKA Kft.)
 53. Bá­nyá­sza­ti ter­ve­zői, kör­nye­zet­vé­del­mi és tér­ké­pé­sze­ti fel­ada­tok el­vég­zé­se 2008. évben (Duna–Dráva Ce­ment Kft.)
 54. A Bá­ta­apá­ti­ban Lé­te­sü­lő NRHT Fel­szín Alat­ti Lé­te­sít­mé­nyei, Ten­der­terv II. Ütem (ve­ze­tő ter­ve­ző, RHK Kft.)
 55. II. Med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terve (Me­csek–Öko Zrt.)
 56. I. Med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terve (Me­csek–Öko Zrt.)
 57. A Bá­ta­apá­ti­ban Lé­te­sü­lő NRHT Fel­szín Alat­ti Lé­te­sít­mé­nyei Ten­der­terv (ve­ze­tő ter­ve­ző, Erő­terv Zrt.)
 58. Meg­va­ló­su­lá­si Terv A P200b–4–04/04 Ren­de­lé­si Számú Szer­ző­dés Ke­re­té­ben Meg­va­ló­sult Ku­ta­tó Lej­tős­ak­nák Épí­té­sé­ről (köz­re­mű­kö­dés, Me­csek­érc Zrt.)
 59. Fel­ha­gyá­si Mű­sza­ki Terv Az „Üveg­hu­ta” Meg­ne­ve­zé­sű Te­rü­le­ten Lévő Ku­ta­tó Lej­tős­ak­nák És Tar­to­zé­ka­ik Fel­ha­gyá­sá­ra (köz­re­mű­kö­dés, Me­csek­érc Zrt.)
 60. A Bá­ta­apá­ti­ban Lé­te­sü­lő NRHT Fel­szín Alat­ti Lé­te­sít­mé­nyei­nek Mű­sza­ki Terv­do­ku­men­tá­ció­ja (ve­ze­tő ter­ve­ző, Erő­terv Zrt.)
 61. III/A Med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­se (kő­vá­gó­sző­lő­si be­kö­tő­út és a volt Érc­szál­lí­tó út közti te­rü­let) (Me­csek–Öko Zrt.)
 62. Pel­lérd I. (VII. üzem) – Agyag, Mű­sza­ki Üze­mi Terve 2008–2011. (Me­csek–Öko Zrt.)
 63. Hilda–völgyi kő­zet­de­pó­nia mű­ve­lé­si Terve (Me­csek­érc Zrt.)
 64. Leica 1200 mé­rő­ál­lo­más szoft­ver tesz­te­lés és ta­nács­adás (Geo­pro Kft.)
 65. Pécs­vá­ra­di ho­mok­bá­nya bá­nya­te­lek­bő­ví­té­si do­ku­men­tá­ció­ja (Kőka Kő és Ka­vics Bá­nyá­sza­ti Kft.)
 66. DDC Kft. Be­re­men­di Gyár Be­re­mend bá­nya­üzem re­kul­ti­vá­ci­ós ter­vé­nek fe­lül­vizs­gá­la­ta (Duna–Dráva Ce­ment Be­re­men­di Gyára)
 67. A Vér­te­si Erő­mű Zrt. Bán­hi­dai Erő­mű zagy­te­re le­zá­rá­si re­kul­ti­vá­ci­ós és utó­gon­do­zás­ra vo­nat­ko­zó terve (Me­csek­érc Zrt.)
 68. A Paksi Atom­erő­mű mész­iszap el­he­lye­zé­si ka­pa­ci­tá­sá­nak meg­te­rem­té­se (Geo­pard Kft.)
 69. DDC Kft. Be­re­men­di Gyár bá­nya­üze­mei ko­ráb­bi do­ku­men­tá­ci­ói­nak archi­vá­lá­sa (Duna–Dráva Ce­ment Be­re­men­di Gyára)
 70. Üveg­hu­ta (Bá­ta­apá­ti) ra­dio­ak­tív hul­la­dék­tá­ro­ló föld alat­ti ku­ta­tá­sa lé­te­sí­té­si en­ge­dé­lye­zé­si ter­vé­nek (Me­csek­érc Zrt.)
 71. Bá­ta­apá­ti ra­dio­ak­tív hul­la­dék­tá­ro­ló föld alat­ti tá­ro­ló­te­rei­nek en­ge­dé­lye­zé­si terve (ve­ze­tő ter­ve­ző, Fá­bi­án és Fá­bi­án Kft.)
 72. Bá­ta­apá­ti ra­dio­ak­tív hul­la­dék­tá­ro­ló lé­te­sí­té­sé­nek Kör­nye­zet­vé­del­mi Ha­tás­ta­nul­má­nya (köz­re­mű­kö­dés, ÖKO Zrt.)
 73. A Bá­ta­apá­ti tér­sé­gé­ben ter­ve­zett fel­szín alat­ti tá­ro­ló mű­sza­ki terv­do­ku­men­tá­ció­ja. Kon­cep­ció­terv (Dön­tés­elő­ké­szí­tő ta­nul­mány) (ve­ze­tő ter­ve­ző, Fá­bi­án és Fá­bi­án Kft.)
 74. Bá­ta­apá­ti Hilda–völgyi kő­zet­de­pó­nia Kon­cep­ció Terve, Épí­té­si Terve, Víz­jo­gi lé­te­sí­té­si Terve (Fá­bi­án és Fá­bi­án Kft.)
 75. Nagy­har­sá­nyi kő­bá­nya Mű­sza­ki Üze­mi Terv mó­do­sí­tás 2007–2010. (Duna–Dráva Ce­ment Be­re­men­di Gyára)
 76. Me­csek–Öko Zrt. IV. K–i lég­ak­na Táj­ren­de­zé­si Mű­sza­ki Üze­mi Terve (Me­csek–Öko Zrt.)
 77. „Bu­zsák VI.–Ho­mok” véd­ne­vű bánya be­zá­rá­sá­ra ké­szült terv (Hu­czek An­tal­né)
 78. Me­csek­ná­dasd 285/3; /4–es hrsz–ú in­gat­la­nán lévő fel­ha­gyott kő­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (tan­ös­vény, ön­kor­mány­zat)
 79. Má­rok köz­ség pince tö­me­dé­ke­lé­si mun­kái­nak fe­le­lős mű­sza­ki ve­ze­té­se (Sán­dor Épí­tő­ipa­ri Ki­vi­te­le­zés és Szol­gál­ta­tás Kft.)
 80. Me­csek–Öko Zrt. IV. lég­ak­nai med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­si Terve (Me­csek–Öko Zrt.)
 81. Be­re­men­di kő­bá­nya Mű­sza­ki Üze­mi Terve 2006–2010. (Duna–Dráva Ce­ment Be­re­men­di Gyára)
 82. Ki­egé­szí­tés a Gyön­gyös­oro­szi érc­bá­nyá­szat tel­jes körű fel­ha­gyá­sá­ra ké­szí­tett 2005–2009. évi bá­nya­be­zá­rá­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv­hez. Med­dő­há­nyók fel­ha­gyá­sa és táj­ren­de­zé­se (köz­re­mű­kö­dés, Mag­ma­tic Kft.)
 83. Me­csek–Öko Zrt. I. sz. med­dő­há­nyó Víz­ren­de­zé­si Terve (Me­csek–Öko Zrt.)
 84. Me­csek–Öko Zrt. I. sz. med­dő­há­nyó Táj­ren­de­zé­si Terve (Me­csek–Öko Zrt.)
 85. Gyön­gyös­oro­szi érc­bá­nyá­szat tel­jes körű fel­ha­gyá­sá­ra ké­szí­tett bá­nya­be­zá­rá­si Mű­sza­ki Üze­mi Terv 2005–2009. (Me­csek–Öko Zrt.)
 86. „ÜVEG­HU­TA” meg­ne­ve­zé­sű te­rü­le­ten mé­lyí­ten­dő fel­tá­ró–ku­ta­tó vá­ga­tok épí­té­si lé­te­sí­té­si en­ge­dély (köz­re­mű­kö­dés, Me­csek­érc Zrt.)
 87. Bá­ta­apá­ti ter­mő­ta­laj de­pó­nia épí­té­si és víz­ren­de­zé­si terve (Me­csek­érc Zrt.)
 88. Nagy­har­sá­nyi kő­bá­nya Mű­sza­ki Üze­mi Terve 2005–2009. (Duna–Dráva Ce­ment Be­re­men­di Gyára)
 89. Szek­szárd, csat­ári–hegyi ho­mok­bá­nya táj­ren­de­zé­sé­nek mű­sza­ki el­len­őr­zé­se (Szek­szárd Vá­ros Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­ta­la)
 90. Köl­ked 0464 hrsz–ú in­gat­la­non lévő fel­ha­gyott ho­mok­bá­nya táj­ren­de­zé­si terv mó­do­sí­tá­sa (Ko­vács­ka Zol­tán és Ko­vács­ka La­jos, tu­laj­do­nos)
 91. Pal­ko­nya 010, 01463 hrsz–ú in­gat­lan táj­ren­de­zé­sé­nek mű­sza­ki el­len­őr­zé­se (Mo­kos Gá­bor, Vil­lány­kö­vesd)
 92. Pel­lérd I. (VII. üzem) – Agyag, táj­ren­de­zé­si terve (Me­csek­érc Zrt.)
 93. Ka­pos­szer­da­hely 6 hrsz–ú in­gat­lan táj­ren­de­zé­sé­nek mű­sza­ki el­len­őr­zé­se (Ka­pos­szer­da­hely Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­tal)
 94. Pel­lérd I. (VII. üzem) – Agyag, Mű­sza­ki Üze­mi Terve 2004–2007 (Me­csek­érc Zrt.)
 95. Komló–Bu­da­fai med­dő­há­nyó táj­ren­de­zé­si terve (PAN­NON­PO­WER Rt, MBVH Rt.)
 96. Mo­hács vá­ros kom­mu­ná­lis hul­la­dék­le­ra­kó­já­nak re­kul­ti­vá­ci­ós és to­vább­üze­mel­te­té­si terve (terv­mó­do­sí­tás, Mo­há­csi Vá­ros­gaz­dál­ko­dá­si és Va­gyon­ke­ze­lő Kft.)
 97. Lo­va­si ős­ko­ri fes­ték­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve, tan­ös­vény terv (Ba­la­ton­fel­vi­dé­ki Erdő és Fa­fel­dol­go­zó Rt.)
 98. Boda 035 hrsz–ú aleu­ro­lit­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve, tan­ös­vény terv (ön­kor­mány­zat)
 99. Boda 211 hrsz–ú aleu­ro­lit­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (ön­kor­mány­zat)
 100. Pel­lérd I. (VII. üzem) – Agyagm mó­do­sí­tott Mű­sza­ki Üze­mi Terve (Me­csek­érc Rt.)
 101. Bá­ta­apá­ti flekk de­pó­nia épí­té­si, víz­ren­de­zé­si és táj­ren­de­zé­si terve (Me­csek­érc Rt.)
 102. Fe­le­lős mű­sza­ki ve­ze­tői, mű­sza­ki el­len­őri, ter­ve­zői mű­ve­ze­tői te­en­dők el­lá­tá­sa re­kul­ti­vá­ci­ós mun­kák ki­vi­te­le­zé­sé­nél (Má­rok 80, Má­rok 261, Me­re­nye, Őcsény, Pécs–Sza­bolcs, Vil­lá­nyi Temp­lom­hegy stb.)
 103. Köl­ked 0464 hrsz–ú in­gat­la­non lévő fel­ha­gyott ho­mok­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (Ko­vács­ka Zol­tán és Ko­vács­ka La­jos, tu­laj­do­nos)
 104. Mo­hács vá­ros kom­mu­ná­lis hul­la­dék­le­ra­kó­já­nak re­kul­ti­vá­ci­ós és to­vább­üze­mel­te­té­si terve (Mo­há­csi Vá­ros­gaz­dál­ko­dá­si és Va­gyon­ke­ze­lő Kft.)
 105. Dencs­há­za, Ka­pos­szer­da­hely, Két­hely, Si­kon­da fel­ha­gyott bá­nya­göd­rök re­kul­ti­vá­ci­ós táj­ren­de­zé­si terve (köz­re­mű­kö­dés, Flóra Bt.)
 106. Bá­ta­szék 1/1; 1/2 hrsz–ú in­gat­la­nán lévő agyag­bá­nya vég­ál­la­pot terve (ön­kor­mány­zat)
 107. Ko­zár­mis­leny bá­nya­te­lek fek­te­tés kör­nye­ze­ti ha­tás­vizs­gá­la­ta (Né­meth Ti­bor, bá­nya­vál­lal­ko­zó)
 108. Me­csek­érc Kör­nye­zet­vé­del­mi Rt. III. sz. med­dő­há­nyó K–i ol­da­la táj­ren­de­zé­si ter­vé­nek mó­do­sí­tá­sa II. (Me­csek­érc Kör­nye­zet­vé­del­mi Rt.)
 109. Szent­lő­rinc „I Blokk” bá­nya­te­lek fek­te­tés kör­nye­ze­ti ha­tás­vizs­gá­la­ta (ML Tátra Kft.)
 110. Sár­pi­lis 207/4 hrsz–ú, és 155, 156, 157 hrsz–ú in­gat­la­no­kon lévő fel­ha­gyott agyag­bá­nyák táj­ren­de­zé­si ter­vei (ön­kor­mány­zat)
 111. Gödre 0306/12 hrsz–ú in­gat­la­non lévő fel­ha­gyott agyag­bá­nyák táj­ren­de­zé­si terve (ön­kor­mány­zat)
 112. Gyönk 1083 hrsz–ú in­gat­la­non lévő fel­ha­gyott agyag­bá­nyák táj­ren­de­zé­si terve (ön­kor­mány­zat)
 113. Pal­ko­nya 014 hrsz–ú in­gat­la­non lévő kő­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (Mo­kos Gá­bor, tu­laj­do­nos)
 114. Szek­szárd vá­ros kom­mu­ná­lis hul­la­dék­le­ra­kó­já­nak re­kul­ti­vá­ci­ós és to­vább­üze­mel­te­té­si terve (Szek­szárd Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­tal)
 115. Ki­rály­szent­ist­ván 059/8 hrsz–ú in­gat­la­nán lévő kő­bá­nyák táj­ren­de­zé­si terve (Rédl Jó­zsef, tu­laj­do­nos)
 116. Vi­lo­nya 58 hrsz–ú in­gat­la­nán lévő kő­bá­nyák táj­ren­de­zé­si terve (Egyet­ér­tés MGSz)
 117. Paksi Atom­erő­mű II. sz. zagy­tá­ro­zó­já­nak re­kul­ti­vá­ci­ós ki­vi­te­li és or­ga­ni­zá­ci­ós terve (Geo­pard Kft.)
 118. Drá­va­pal­ko­nya, Ber­zen­ce, Bo­ty­ka­pe­terd, Vá­rad, Tolna–Mözs, fel­ha­gyott bá­nya­göd­rök re­kul­ti­vá­ci­ós táj­ren­de­zé­si terve (köz­re­mű­kö­dés, Flóra Bt.)
 119. Kör­nye­zet­vé­del­mi célú mé­ré­sek Sze­ged tér­sé­gé­ben (MOL)
 120. Be­re­men­di Kris­tály­bar­lang ke­ze­lé­si terve (Duna–Dráva Nem­ze­ti Park Igaz­ga­tó­ság)
 121. Szek­szárd tér­sé­gi re­gio­ná­lis hul­la­dék­le­ra­kó elő­ze­tes kör­nye­ze­ti ta­nul­má­nya (Hé­li­osz Kft.)
 122. Szek­szárd tér­sé­gi re­gio­ná­lis hul­la­dék­le­ra­kó és hasz­no­sí­tó­ra vo­nat­ko­zó dön­tés­elő­ké­szí­té­si ta­nul­mány (Hé­li­osz Kft.)
 123. Vil­lá­nyi temp­lom­hegy ter­mé­szet­vé­del­mi te­rü­le­té­nek táj­ren­de­zé­si terve, tan­ös­vény ki­ala­kí­tá­sa (Duna–Dráva Nem­ze­ti Park Igaz­ga­tó­ság)
 124. Rü­cker akna K–i med­dő­há­nyó táj­ren­de­zé­si terve (Geo­pard Kft., MBVH Rt.)
 125. Rü­cker akna Ny–i med­dő­há­nyó táj­ren­de­zé­si terve (Geo­pard Kft., MBVH Rt.)
 126. Me­re­nyei 010/2 hrsz–ú in­gat­la­nán lévő agyag­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (Lég­rá­di & Lég­rá­di Kft.)
 127. Gyé­ké­nyes II ka­vics­bá­nya bő­ví­tés kör­nye­ze­ti ha­tás­vizs­gá­la­ta (köz­re­mű­kö­dés, Dráva Ka­vics és Be­ton Kft.)
 128. Má­rok 80 hrsz–ú in­gat­la­nán lévő agyag­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (ön­kor­mány­zat)
 129. Má­rok 261 hrsz–ú in­gat­la­nán lévő agyag­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (ön­kor­mány­zat)
 130. Őcsény 0517/25 hrsz–ú in­gat­la­nán lévő agyag­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (ön­kor­mány­zat)
 131. Nagy­har­sány kör­nye­ze­ti ha­tás­vizs­gá­lat (köz­re­mű­kö­dés)
 132. Hí­mes­há­zai ho­mok­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (ML Tátra Kft.)
 133. Mar­ca­li–Gyó­ta­pusz­tai ho­mok­bá­nya táj­ren­de­zé­si terve (Mar­ca­li Me­ző­gaz­da­sá­gi Szol­gál­ta­tó és Ter­mel­te­tő Kft.)
 134. Me­csek­érc Kör­nye­zet­vé­del­mi Rt. III. sz. med­dő­há­nyó K–i ol­da­la táj­ren­de­zé­si ter­vé­nek mó­do­sí­tá­sa (Me­csek­érc Kör­nye­zet­vé­del­mi Rt.)
 135. Gyé­ké­nyes I ka­vics­bá­nya bő­ví­tés kör­nye­ze­ti ha­tás­vizs­gá­la­ta (köz­re­mű­kö­dés, Dráva Ka­vics és Be­ton Kft.)
 136. Gyugyi agyag­bá­nya re­kul­ti­vá­ció­já­nak vég­ál­la­pot terve (ön­kor­mány­zat)
 137. Fe­le­lős mű­sza­ki ve­ze­tői te­en­dők el­lá­tá­sa re­kul­ti­vá­ci­ós mun­kák ki­vi­te­le­zé­sé­nél (Sár­szent­lő­rinc, Gyugy, Bá­ta­szék, Iván­battyán stb.)

web­lap: http://li­tosz­flo­ra.hu/, email: li­tosz­flo­ra@li­tosz­flo­ra.hu
pos­ta­cím: 7625 Pécs, Pá­los dűlő 2.
te­le­fon: (72) 510 945, mo­bil­te­le­fon: (30) 2177 508
állapotSkype: li­tosz­flo­ra